m88help手机,公司组成

 

 

 

 

   公司名

 

      汉结韩株式会社

 

   代表理事

 

      成承铉

 

   m88help手机,成立日期

 

      2009年4月15日

 

  m88help手机经营范围

 

• 企业、政府高层领导一对一汉语教育

• 代理皮肤美容,整形等医疗观光

•明升投注, 产业考察,市场调查,国际会议相关商务观光

• 企业投资咨询, 产业分析,公司经营咨询

 

   m88help手机,公司地址

 

      韩国首尔特别市瑞草区方背洞 1460-1 世仁大厦2楼

 

   明升投注,营业执照号码

 

      214-88-40841

 

   外国人患者吸引执照号码

 

      A-2012-01-01-0419